TERMINOLÓGIA

PREKLADY

AKÉ FORMÁTY TEXTU PREKLADÁME?

Najčastejšie vyhotovujeme preklady zaslané alebo spracované v MS Word 2003, 2007, 2010 (doc, docx). Spracujeme však aj Excel, (xls, xlsx) Adobe (pdf – exportovaný),  OpenOffice a iné menej používané formáty.

NORMOSTRANA (NS)

Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier alebo 1 800 znakov na jednej strane textu.

PREKLAD

Písomný prevod textu zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka (napr. textu umeleckého, odborného, technického, právneho, reklamného, zábavného, apod.). Prekladateľ musí byť odborne spôsobilý na výkon svojej činnosti – osvedčenie o odbornosti získava na základe vzdelania v odbore materinského a jedného alebo viacerých cudzích jazykov, požadovanej praxe v odbore a ďalších kritérií vrátane spoľahlivosti, precíznosti alebo odborných vedomostí v rozličných odboroch.

ONLINE PREKLAD

Celý proces od dopytu až po odovzdanie vyhotoveného prekladu prebieha na internete. Výhody využitia internetu sú nespochybniteľné, vybavovanie je rýchlejšie, lacnejšie, kvalitnejšie a v neposlednom rade tiež pohodlnejšie. U nás to funguje tak, že klient zašle na náš e-mail dokument, ktorý chce preložiť v akomkoľvek textovom editore. (MS Word, MS Excel, OpenOffice apod.) a my pre neho vypracujeme cenovú ponuku. Následne na to sa klient rozhodne, či s cenou súhlasí alebo nie. Pokiaľ klient súhlasí, odošle sa dokument prekladateľovi na preklad. Vďaka tomu, že prekladateľ obdrží dokument v elektronickom formáte, tak spracováva preklad priamo do pôvodného súboru. Tým vzniká zrkadlový dokument, len v inom jazyku.

SÚDNE OVERENÝ PREKLAD

Preklad, ktorý je opatrený okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. Používa sa najmä pre potreby orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy a samospráv alebo tam, kde to vyžaduje zadávateľ. Ide najmä o preklady oficiálnych dokumentov (napr. vysvedčenia, preukazy, listiny, zmluvy, zákony a iné právne predpisy). takýto preklad sa musí zviazať s originálom alebo notársky overenou kópiou a s doložkou prekladateľa. Požiadavky a iné náležitosti súdneho prekladu upravuje zákon č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.z., č. 491/2004 Z.z. a č. 500/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov.

ODBORNÝ PREKLAD

Týmto pojmom označujeme preklady, na ktoré klient nepožaduje overenie prekladu a potvrdenie súdno-znaleckou pečiatkou. Cenu za preklad stanovujeme individuálne po dohode s klientom a na základe náročnosti zdrojového textu, počtu strán prekladu a termínu dodania.

PRÍPRAVA PREKLADU

Pri príprave prekladu prebieha kompletná analýza zadaného dokumentu. Jedná sa napríklad o termín dodania, formátovanie, terminológiu, štylistiku, členenie textu, požiadavky klienta a pod. Na základe tejto analýzy sa pre preklad vyberie vhodný prekladateľ, ktorému sa preklad pridelí.

PRÁVNY PREKLAD

Právny preklad je preklad právne zameraných textov, ktoré v našej spoločnosti vyhotovujú len tí prekladatelia, ktorí perfektne ovládajú právnu terminológiu a sú špecialistami na tento obor. Pri prekladaní právnych textov je vždy riziko, že i malé odchýlene od východiskového textu môže niesť veľké následky, a preto u nás dbáme, aby každý právny preklad obsahoval správne termíny a správne slovné spojenia. Dôležité je tiež uvedomiť si, že pojmy právny a súdny preklad nie sú totožné.

TECHNICKÝ PREKLAD

Jedná sa o odborné preklady v oblasti techniky, ktorej vyhovujú prekladatelia z mnohoročnými skúsenosťami a predovšetkým s praxou v danej technickej oblasti. Jedná sa napr. o automobilový priemysel, strojárenstvo, elektrotechniku, stavebníctvo a pod. Najčastejšie prekladáme technické manuály, normy, návody na použitie, technické správy, inštrukcie a iné.

EXPRESNÉ PREKLADY

Preklady vypracované bezodkladne – v závislosti od odbornej náročnosti a od rozsahu textu sa s klientom dohodne cena za preklad.

TLMOČENIE

SÚDNE TLMOČENIE

Tlmočenie pre potreby orgánov štátnej a verejnej správy, prípadne pre justičné orgány upravuje zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Účtuje sa každá aj začatá hodina tlmočníckeho úkonu.

ODBORNÉ TLMOČENIE

Tlmočenie iné, ako súdne. Podmienky, vrátane cien a termínov, sa dohodnú individuálne s klientom.

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Typ tlmočenia, kedy sa tlmočia dielčie úseky alebo jednotlivé vety prednášaného hovoreného slova do cudzieho jazyka. Tlmočník počká až sa rečník odmlčí a poskytnú mu tak čas na pretlmočenie. (Napr. rozhovory štátnikov, či úradníkov).

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Pri tomto type tlmočenia hovorí tlmočník súčasne s rečníkom a tlmočí jeho prejav do cudzieho jazyka. (Využíva sa predovšetkým pre tlmočenie väčšieho počtu ľudí, ktorí sa účastnia danej akcie). Prebieha buď za použitia techniky, (tlmočenie kabínkové), alebo „šušotáže“ (tlmočník sedí priamo vedľa účastníka/ov tlmočenia).

TLMOČNÍCKA DOLOŽKA

Písomný doklad vyhotovený a pripojený k vyúčtovaniu tlmočníckeho úkonu súdnym tlmočníkom v zmysle zákona č. 382//2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

KOREKTÚRA

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Jazyková korektúra je kontrola už preloženého textu zameriavajúca sa predovšetkým na pravopis, štylistiku, preklepy, jednotnosť terminológie a iné nedostatky. Korektúru vykonáva väčšinou rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý má výborné znalosti pravopisu a predovšetkým cit pre právnu skladbu vety. Na rozdiel od odbornej korektúry nemusí mať korektor jazykové odborné znalosti v prekladanej oblasti.

ODBORNÁ KOREKTÚRA

Odborná korektúra je kontrola už preloženého odborného textu zameriavajúceho sa predovšetkým na správnosť použitej terminológie. Jedným z hlavných cieľov odbornej korektúry je zhodnotenie textu z hľadiska jeho účelu použitia, tzn. či si i po preložení text zachoval zrozumiteľnosť a či sa môže použiť na rovnaký účel ako zdrojový text. Najčastejšie sa odborná korektúra vyžaduje pri prekladoch technických manuálov, keď je nevyhnutné zachovať čo najvyššiu zrozumiteľnosť. Korektor musí perfektne ovládať danú oblasť, napr. (právnik, geológ, letecký inžinier, ekonóm). Pre čo najvyššiu kvalitu textov by mal klient upozorniť na špeciálnu vyžadovanú terminológiu, alebo poskytnúť referenčné texty. V spolupráci s klientom je taktiež možné vytvoriť terminologický slovník, ktorý má potom prekladateľ i odborný korektor k dispozícii.

ŠTYLISTICKÁ KOREKTÚRA

Štylistickou korektúru vykonáva osoba, ktorá je expertom a slohovú stránku textu a má cit pre správnu skladbu vety. Zameriava sa predovšetkým na zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Korektor môže meniť poradie slov a viet tak, aby zlepšil celkový dojem textu, ale zároveň zachoval jeho pôvodný účel.